parkering av privatbiler

Hos oss skal du finne parkering for din bil - les om bestemmelsene

Et eget område er satt av for parkering av personbiler for deg som trenger å forlate bilen. Dersom du er pendler og skal være med kollektivtrafikk eller en kollega, eller du skal ta buss til byen, familie eller rett og slett bare skal stoppe en stund. Vår parkeringsplass er godt merket til høyre når du svinger inn på Buktamoen, og det er inntil videre gratis parkering.

Det er knyttet bestemmelser til bruken av tilbudene på Buktamoen, og det gjelder også for parkering av personbiler. Det er anledning til å stå et døgn, men langtidsparkering må du foreta et annet sted. Parkeringsbestemmelsene er slått opp sammen med parkerings-skiltene, og en full versjon av bestemmelsene kan leses på vår side eller hos Parkeringsklagenemda. Vi benytter oss av de bestemmelsene som nemda har fattet. På den måten blir det enklere for deg som bilist siden du med all sansynlighet allerede kjenner til grunnprinsippene fra bestemmelser på andre steder du har parkert.

Dersom bestemmelsene ikke følges vil det ilegges et parkeringsgebyr på kr. 750, og bilen risikerer å bli fjernet for eiers regning.

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSREGULERING (kortversjon)

DEL I. FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER:
§ 1 Undersøkelsesplikt
Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende standardvilkår for parkering.
§ 2 Oppstilling
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det oppmerkede felt. Med ”motorvogn” menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn.
§ 3 Betaling og parkeringstid
På plasser med betalingsplikt plikter fører å̊ betale for den tiden motorvognen står oppstilt på parkeringsplassen. På avgiftsfrie plasser med registreringsplikt plikter fører å registrere ankomsten ved å løse billett eller på annen anvist måte. Betaling/registrering skal skje umiddelbart etter at motorvognen er stilt på plass, og etter den betalings-/registrerings-prosedyre som fremgår av eget oppslag på betalingsautomaten. Eventuell maksimal tillatt parkeringstid må̊ overholdes. Dersom betaling ikke kan skje på grunn av at betalingsautomaten ikke virker og det ikke finnes alternativ funksjonell betalingsautomat i umiddelbar nærhet, plikter fører å opplyse om feilen, tidspunkt for feilen og eventuelt oppgitt referansenummer på egen lapp som plasseres godt synlig etter regelen i § 4, eller varsle parkeringsselskapet på telefon 913 35 679.
§ 4 Dokumentasjon
Eventuelt parkeringsbevis eller kvittering/billett for betalt avgift/registrering, skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres kvittering på et annet godt synlig sted. Kravet til dokumentasjon av betaling/registrering gjelder ikke ved parkering i anlegg med inn- og utkjøringskontroll ved hjelp av bomsystem.
§ 5 Forflytningshemmede
Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så̊ sant annet ikke er særskilt opplyst. Kun motorvogner som har slik parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede, dersom slike finnes.

DEL II SANKSJONSMIDLER § 6 Kontrollavgift - fjerning
Parkering i strid med §§ 1-5 kan resultere i kontrollavgift på kr. 750 og/eller at motorvognen fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe.

DEL III PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER
§ 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter
Parkeringsoperatøren plikter å utøve parkeringsvirksomheten i traåd med standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse (langversjon). Vilkå̊rene pålegger parkeringsoperatørene nærmere definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og parkeringsoperatøren. I vilkårene fremgår det blant annet at fører alltid skal gis rimelig tid til å sette seg inn i parkeringsvilkå̊rene før han/hun må foreta nødvendig betaling/registrering. Fører gis også rett til å på̊klage eventuell ilagt kontrollavgift og/eller fjerning av motorvogn. På kontrollavgiftsblanketten skal det alltid opplyses om årsaken til ileggelsen, og den skal om mulig festes på motorvognen. Fullstendig versjon av standardvilkårene kan bestilles ved henvendelse til parkeringsoperatøren eller kan finnes på internett: www.parkeringsklagenemnda.no